Употреба на главни букви

Главни букви се пишат в следните случаи:

 1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие /или след тире/.
 2. В собствени имена:
 1. В прилагателни, образувани от собствени имена, главна буква се пише в следните случаи:
 1. С главна буква се пишат местоимения, употребени в учтива форма: Вие, Ви, Вас, Ваш.

Правила за писане на числа и номера

 1. Числата, съдържащи пет и повече цифри, се пишат с интервал от един удар пред всяка група от три цифри с изключение в случаите, когато означават съответен номер.
 2. В началото на изречението, числата се пишат с думи. По същият начин се пишат и в случаите, когато по смисъла на думата /фразата/ те не представляват точно число.
 3. В редовен текст числата от едно до десет се пишат с думи, но ако означават мярка – с цифри.
 4. В парични документи /разписки, фактури, приходен и разходен касов ордер/, договори и нотариални актове, числата се пишат с цифри и веднага след това – с думи, заградени в скоби.
 5. Поредните цифри се употребяват и за означаване на номерация. В тези случаи цифрите могат да бъдат последвани от точка или затваряща скоба и от съединителна чертица, когато са членувани.
 6. Римски цифри се употребяват при означаване на глави, столетия, раздели от  нормативин актове и др. След тях не се пише точка.
 7. При означаване на десетични дроби се употребява препинателния знак “точка” /без да се оставя интервал/.
 8. Дробите – прости и смесени се пишат с помощта на голямото тире или чрез наклонената черта. В случаите, когато се използва наклонената черта, между цялата и дробната част се оставя интервал, за да се получи необходимото разграничаване.
 9. При означаване на аритметични действия между числата и знаците за събиране, изваждане, деление, умножение и равенство не се оставя интервал, както и при употребата на скоби в периодични числа и математически изрази.

Правила за писане на препинателни знаци

 1. След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума.
 2. Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.
 3. “Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч
 4. “Тирето” се пише без интервал при писане на сложни /съставни/ думи /например физико-математически/  и при степенуване /например:  по-голям, най-голям/.
 5. Преди “тире” за пренасяне не се оставя интервал.
 6. Многоточие се пише с три последователни точки, като след последната се оставя интервал.

Препинателни знаци

Точка( . ) | Въпросителна( ? ) | Удивителна( ! ) | Запетая( , ) | Точка и Запетая( ; ) | Тире( - ) | Двоеточие( : ) | Кавички( " ) | Скоби( () ) | Многоточие( ... )

 1. ^ Точка
 1. ^ Въпросителна
 1. ^ Удивителна
 1. ^ Запетая

- За отделяне на вметнати /в най-общ смисъл/ думи и изрази като обръщения, междуметия, вметнати пояснения.

Забележка:  

Не се отделят със запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно, очевидно  в случаи като следнитте:  Той обаче не изпълни обещанието си. – Ти например какво ще кажеш? Ако такива думи стоят в началото на отделно просто изречение, пред тях се пише запетая: Той искаше да дойде, обаче се разболя.

- За отделяне на особените части на изречението.

Забележка:

Пред съюзите и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен израз.

- За отделяне на частиците да и не, употребени самостойно в изречението, например: Да, вярно е. Не, не е вярно.

Забележка:

В изречения, които съдържат повторителни съюзи  и – и, или – или, ту – ту или др., запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например: Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше.

 1. ^ Точка и запетая

  Точка и запетая се пише, за да се отделят по-ясно по-големи синтактични цялости в изреченията, вътре в които обикновено се среща запетая или друг отделителен знак. Това става главно в следните случаи:

 1. ^ Тире

  Тирето е знак с по-свободна употреба. Обикновено се пише в следните случаи:

 1. ^ Двоеточие

  Двоеточие се пише в следните случаи:

  Забележка:

  Трябва да се прави разлика между истинско изброяване и обикновено нареждане на еднородни части, пред които не се пише двоеточие, например: реките Вит, Искър, Осъм и Янтра се вливат в Дунав /не Реките: Вит,Искър .../.

  Пред пряка реч след пояснителни думи, които я въвеждат, например:

  Тя отвори устата си и каза с тънък писклив глас:

  - Колко цветя! Колко цветя!

  Малкият Найденчо посочи умолително витрината и каза “Искам!”

 1. ^ Кавички

  Кавички се използват в следните случаи:

  Забележки:

  “Как къде? – отговори тя. – Ами у дома!” /не “Как къде – отговори тя? – Ами у дома”/

  “Скрий се в гората – каза тя. – Като мръкне ще те намеря.”

  “Как ще ме намери в тъмното? – вътрешно се питаше той.”

  “Бабо – рече той, - ще те чакам да ми се обадиш.”

  Забележка:

  При адресиране на писма може да се пишат и без кавички.

 1. ^ Скоби
 1. ^ Многоточие

  Многоточие /обикновено 3 точки/ се пише в следните случаи: